A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Ngày 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà  nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu  để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa bàn, lĩnh vực do  mình phụ trách, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại và hiểm họa ma túy với nội dung, hình thức phù hợp cho  từng địa bàn, nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào  các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy và thanh, thiếu niên, học  sinh, sinh viên. Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động cá biệt thanh, thiếu niên  hư, đối tượng có nguy cơ cao bị lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo tham gia công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức triển khai thiết thực, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động như Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy,... nhằm lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế để quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào công tác này.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy, gắn với ưu tiên triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, địa bàn biên giới, nhất là chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ việc làm, phát triển sản xuất… cho các đối tượng yếu thế, có nguy cơ phạm tội, chấp hành xong án phạt tù, cai nghiện, sau cai nghiện.

Thực hiện tốt việc cai nghiện và điều trị nghiện ma túy; sớm thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tăng cường đào tạo, tập huấn, đảm bảo đội ngũ cán bộ y tế đủ điều kiện, năng lực xác định tình trạng nghiện ma túy; xây dựng cơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Thường xuyên rà soát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để kịp thời xử lý.  

Tiếp tục có giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả, trách nhiệm chính trị và đảm bảo các điều kiện phục vụ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở. Củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp giữ vững địa bàn “sạch” về ma túy và “làm sạch” ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội  phạm, tệ nạn ma túy; trong đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; nghiên cứu triển khai  mô hình thôn, làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có ma túy và từng bước nhân rộng.

Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Chủ động phối hợp với các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai mô hình thôn, làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có ma túy. Đồng thời, có biện pháp cụ thể phối hợp với các tỉnh giáp biên của Lào, Campuchia trong công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử tội phạm về ma túy; lựa chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử công khai theo quy định nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; đồng thời, thông qua công tác truy tố, xét xử để phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu  tranh với tội phạm ma túy. 

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình  hành động để tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”, gắn với các cuộc vận động, phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”,... Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn không có  ma túy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống ma túy; hướng đến đa dạng hóa hình thức tuyên  truyền, chú trọng sử dụng biện pháp tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, di động …; thông tin kịp thời, đầy đủ chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kết quả đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Nguồn: Báo Kon Tum.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 35
Tháng 06 : 905
Tháng trước : 1.027
Năm 2024 : 2.858